از خدا میخوام که تو زندگی فقط یه بار سر دوراهی بمونم؛ اونم توی بین الحرمین که ندونم پیش حسین زانو بزنم یا عباس....