گاهی اوقات انسان ها دوست ندارند که حقیقت

را بشنوند زیرا باور ها و عقایدشان را زیر و رو

خواهد کرد.


"نیچه"