بهشت مکان نیست

زمان است

زمانی که اندیشه های زیبا و سازنده 

و میل به نیکی

و عشق ورزی در وجودمان است


و جهنم مکان نیست

زمان است

زمانی که اندیشه های شرآمیز

و کینه ورزی وجودمان را می آلاید.


خالق بهشت باشیم.