بزرگترین مصیبت یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد و نه شعور لازم برای خاموش ماندن.

¤دکتر علی شریعتی¤

کورش کبیر: تحمل شنیدن سه آهنگ برایم دردناک است،صدای کودکی ازبی مادری،صدای مجرمی ازبی گناهی،صدای عاشقی ازجدایی