لبخند ماجرای عجیبی دارد …!

اگر آن را به محبوبی هدیه نمایی؛

احساس آرامش می کند

اگر آن را به دشمنت تقدیم کنی؛

شرمنده و پشیمان خواهد شد

و اگر آن را به شخصی که نمی شناسی هدیه دهی؛

برایت صدقه خواهد بود …!

پس لبخند بزن؛

زیرا لبخند زندگی بخش است …