دخترکی دو سیب در دست داشت

مادرش گفت :

یکی از سیب هاتو به من میدی ؟

دخترک یک گاز بر این سیب زد

و گازی به آن سیب !

لبخند روی لبان مادر خشکید !

سیمایش داد می زد که چقدر از دخترکش ناامید شده

اما دخترک یکی از سیب های گاز زده را به طرف مادر گرفت و گفت :

بیا مامان !

این یکی ، شیرین تره !

مادر ، خشکش زد

چه اندیشه ای با ذهن خود کرده بود ..!


هر قدر هم که با تجربه باشید

قضاوت خود را به تأخیر بیاندازید

و بگذارید طرف ، فرصتی برای توضیح داشته باشد ..