سادگیم را...

یک رنگیم را..

پای حماقتم نذار...

انتخاب کرده ام که ساده باشم ودیگران را دورنزنم...

وگرنه بدبودن وازار وفریب دیگران اسان ترین کاردنیاست...

بلدبودن نمیخواهد...

دوره,دوره ی گرگهاست...

مهربان که باشی,میپندارند دشمنی!

گرگ که باشی,خیالشان راحت میشود که از خودشانی!

ماتاوان گرگ نبودنمان را میدهیم..